Felszámolás.Com

Felszámolási pályázatok

Login Form

Ingatlan felszámolás

Pályázati felhívás - SKAF Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft. „f.a.”

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.

A pályázatok benyújtásának kezdőidőpontja: Cégközlönyben való megjelenést követő 15. naptól.

 A pályázatok benyújtásának határideje: Cégközlönyben való megjelenést követő 30. napig.

1.A pályázatban szereplő vagyonelemek:

A pályázatban szereplő vagyonelem megnevezése: Parkolók, tárolók,földszint

Helyrajzi számok: 3990/13/A/211,212,216,215

Természetben: 1151 Budapest Barázda u. 40 pinceszint (-1)

 

 

Albetét szám

Típus

Emelet

Tároló/Parkoló száma

Nettó alapterület m2

Bruttó piaci forgalmi érték

 

 

212

Tároló

0

FT1

4,3

639 840 HUF

 

215

Tároló

0

FT4

5,38

800 544 HUF

 

216

Tároló

0

FT5

6,05

1 000 670 HUF

 

211

Parkoló

0

FP7

35,46

2 492 653 HUF

 

211

Parkoló

0

FP15

35,46

2 492 653 HUF

 

 

 

 

 

 

7 426 360 HUF

 

Tulajdoni lapok III.rész

Terhek: jelzálogjog (keretbiztosítéki), végrehajtási jogok

hrsz.

tul. hányad

III. Rész

3990/13/A/212

1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 139182/2/2014/14.08.13  Keretbiztosítéki jelzálogjog 5 560 000 000 FT, azaz ötmilliárd-ötszázhatvanmillió FT erejéig. 140570/1/2008/08.06.10. bejegyzés rangsorában. Jelzálogjog engedményezés. Utalás:  III/1. jogosult: név: INVESTLÍZING PÉNZÜGYI ZRT. cím:  7625 PÉCS, Hunyadi utca 19.

3990/13/A/215

1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 139182/2/2014/14.08.13  Keretbiztosítéki jelzálogjog 5 560 000 000 FT, azaz ötmilliárd-ötszázhatvanmillió FT erejéig. 140570/1/2008/08.06.10. bejegyzés rangsorában. Jelzálogjog engedményezés. Utalás:  III/1. jogosult: név: INVESTLÍZING PÉNZÜGYI ZRT. cím:  7625 PÉCS, Hunyadi utca 19.

3990/13/A/216

1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 139182/2/2014/14.08.13  Keretbiztosítéki jelzálogjog 5 560 000 000 FT, azaz ötmilliárd-ötszázhatvanmillió FT erejéig. 140570/1/2008/08.06.10. bejegyzés rangsorában. Jelzálogjog engedményezés. Utalás:  III/1. jogosult: név: INVESTLÍZING PÉNZÜGYI ZRT. cím:  7625 PÉCS, Hunyadi utca 19.

 

 

Irányár:                       7 426 360,-Ft. azaz Hétmillió-négyszázhuszonhatezer -háromszázhatvan forint.

Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítés áfa köteles. Az irányár bruttó.

Az áfa alany vevő a 2007 évi CXXVII törvény (áfa törvény) 142. §. értelmében az áfa megfizetése fordított adózás szabályai szerint, nem áfa alany vevők tekintetében az általános szabályok szerint történik.

Felszámolóbiztos az 1. pontban meghirdetett ingatlanokat kizárólag egyben értékesíti.

A vagyontárgyak megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemények:

Az értékesítendő vagyonelemek megtekinthetőek a felszámolóbiztossal előre egyeztetett időpontban, email Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el.

Ajánlati biztosíték összege, formája, megfizetésének módja és határideje

 

A bánatpénz összege: 371318 Ft.

A 237 / 2009. (X 20.) Kormányrendelet alapján kiszámított ajánlati biztosíték összegét az MKB Bank Zrt. 10300002-10345516-49020101 számú számlára kell megfizetni a közlemény rovatba - SKAF Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft. „fa” - ingatlan pályázat bánatpénz - „megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettséget csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl az előbbiekben megadott bankszámlaszám számlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosíték összegét a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetlegesen felmerülő bank költségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, és egyéb hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemények.

A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi, a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, akkor az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön, létre vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49 / A § (4 ) szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ár tárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

Vételár megfizetésének módja határideje:

A vételárat a  SKAF Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft. „fa” , MKB Bank Zrt.-nél  vezetett 10300002-10345516-49020101. számú számlájára átutalással kell megfizetni legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A tulajdon jogot szerző fél a nyilvános értékesítése az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs.

A szerződéskötés határideje nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30. napon belül kerül sor.

Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos felmenő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázat terheli.

Az ügyvédi munkadíj összege:

A 10. 000.000  Ft vagy az azt el nem érő vételár esetén a vagyontárgy értékének egy százaléka, de minimum 50 000 Ft a 10 000 000 Ft-ot meghaladó vételár esetén százezer forint továbbá a 10 millió Ft-ot meghaladó rész alapján további 0,3 %.

Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza. A szerződéskötés feltétele hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1 % jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, mely nem része a teljes vételárnak.

A pályázat értékelése

A 17 / 2014 II. 3. Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

A felszámoló a pályázatra beérkezett ajánlatokat az ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja és kizárja. A pályázatok bontására pályázati határidő lejáratát követő nyolc napon belül kerül sor,

Az érvényes pályázatokat a felkínált vételár alapján nagyságrendi sorrendbe állítja. A legmagasabb ajánlatot tevő pályázatot hirdeti meg felszámoló eredményesnek

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart.

Az ártárgyalásról az EÉR rendszert igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

Az értékelésről készült jegyzőkönyvet, a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül.

A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a  Cstv. 49 /D § szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősítik az ajánlati árat, Jelent hirdetményre a 237 / 2009. (X.20. ) Kormányrendelet és a 17 / 2014 II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Elővásárlási jog gyakorlása:A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja.

Ezen a jogcímen sem a felszámolóval sem az általa képviselt felszállás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A vagyontárgy átvételének módja határideje:

A birtokbaadás a teljes vételár megfizetésének napját követő 15. munkanapon belül történik.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

Az ajánlatok az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével elektronikusan nyújthatóak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1.Pályázó adatait:

  • Gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszáma, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos eredeti vagy másolatban cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők aláírási címpéldányai,
  • magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, és idő, személyigazolvány szám, adóazonosító jel, személyi szám:,
  • vagyonelem pontos megnevezését és a vételár egyértelmű megjelölését

3.fizetőképesség igazolása, 30 napnál nem régebbi, fizetőképesség (fedezet) igazolása banki vagy ügyvédi okirattal (banki fedezetigazolás esetén kizárólagos felhasználással, célnevesített hitelígérvény, letétkezelő ügyvéd által igazolt ügyvédi letét kizárólagos hozzáféréssel)

4.ajánlati biztosíték befizetésének igazolása

5.nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerted és elfogadja

6.nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalása

7.kötelezettségvállaló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázat nyertessége esetén adásvételi szerződést a felszámolóval annak értékelése EÉR rendszerben történt megjelenését számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 30 napon belül átutalja

  1. kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 15 napon belül birtokba veszi

9.Tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy amennyiben a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződés megkötésétől

10.nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli

Az elővásárlási joga rendelkező 1991 évi XLIX törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján jogszabály vagy szerződés alapján, elővásárlásra jogosult jogát, a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja, oly módon hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában részben vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja.

Hírek

felsz\xe1mol\xe1s - Google Hírek

Google Hírek